Tsukahara Bokuden
Tsukahara Bokuden
 

Hakone

Hakone Jinja,  Hakone Jinja Iai Taikai, 28 Mai, Budôkan