Tsukahara Bokuden
Tsukahara Bokuden
 

Aizu-Wakamatsu

Aizu-Butokuden