Tsukahara Bokuden
Tsukahara Bokuden
 

Kumamoto

Das Grab von Miyamoto Musashi, Ryûso der Nitenichi Ryû, Musashizuka Koen.

Shimada Kunstmuseum,

Sammlung von Objekten bezüglich des historischen und des fiktionalen Miyamoto Musashi.

Reigandô, Miyamoto Musashis "letzter" Wohnsitz.

Musashi