Tsukahara Bokuden
Tsukahara Bokuden
 

Katori

Katori-Jingû,

Hauptschrein von Futsunushi no Kami, dem Kami der Schwerter und Blitze.

Das Grab von Iizasa Chôisai Ienao, dem Ryûso der Tenshin Shôden Katori Shintô Ryû.