Tsukahara Bokuden
Tsukahara Bokuden
 

Hida-Takayama

Takayama Jinya,

Amtssitz von Ono Choemon.

Soyuji:

Gräber von Ono Choemon

und seiner Frau.